Cardio Säkerhetsutbildningar

SÄKERHETSRÅDGIVARE

Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB. I Sverige krävs att ett företags säkerhetsrådgivare ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget utnyttjar vid farligt gods transport. Certifieringen måste uppdateras vart 5:e år hos MSB. Behörigheten gäller i samtliga EU-länder. För mer information om våra tjänster, riktlinjer och dokument, vänligen klicka på appen till höger.

               Säkerhetsrådgivarens uppgifter:


    Förebygga olyckor och tillbud Skapa arbetsrutiner för farligt gods hantering  I  Implementera rutiner och regler  I  Rådgivning                       I  Upprätta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB

    Utbilda i farligt gods  I  Löpande kontrollera efterlevnaden av regler och rutiner  I  Skriva årlig rapport

    unsplash